Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en condities van Steigerbouw Midden Brabant voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten.

1 Definities

AV; De onderhavige algemene voorwaarden.
Opdracht; Iedere overeenkomst die wordt aangegaan met Steigerbouw Midden Brabant.
Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die met Steigerbouw Midden Brabant een overeenkomst afsluit.
Goederen: Al hetgeen door Steigerbouw Midden Brabant krachtens een overeenkomst aan een opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, dan wel gebruikt bij uitvoering van de betrokken opdracht.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die worden aangegaan door en met Steigerbouw Midden Brabant.

2.2 Eventueel van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever die met Steigerbouw Midden Brabant een overeenkomst sluit worden uitgesloten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan dat deze AV van toepassing zijn.

2.3 Van deze AV en het gestelde in 2.1 en 2.2 kan slechts bij schriftelijke- door beide partijen getekende overeenkomst- worden afgeweken. Indien in zo’n geval op een of meer punten van deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3 Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

3.1 Alle overeenkomsten en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Overeenkomsten komen tot stand zodra Steigerbouw Midden Brabant een door de opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard. Eventuele wijzigingen c.q. aanvullingen op een overeenkomst alsmede de acceptatie daarvan dienen schriftelijk plaats te vinden dan wel te worden bevestigd.

3.3 Indien een door Steigerbouw Midden Brabant aan opdrachtgever gezonden schriftelijke opdrachtbevestiging niet, of niet binnen 3 (drie) dagen na verzending ervan, ondertekend aan Steigerbouw Midden Brabant wordt geretourneerd, dan mag Steigerbouw Midden Brabant ervan uitgaan dat de Opdrachtgever stilzwijgend akkoord is gegaan met de inhoud van even bedoelde opdrachtbevestiging, tenzij de Opdrachtgever binnen deze termijn schriftelijk te kennen geeft niet ermee akkoord te gaan.

4 Prijzen en Tarieven

4.1 Prijzen en Tarieven worden per opdracht door Steigerbouw Midden Brabant vastgesteld en gelden slechts voor de datum van de levering van diensten en/of goederen exclusief btw en af depot, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 In de prijzen en tarieven van Steigerbouw Midden Brabant zijn slechts (in)begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide bestanddelen. Door Steigerbouw Midden Brabant gemaakte evidente rekenfouten kunnen door haar achteraf worden hersteld.

4.3 De door de opdrachtgever verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de goederen volgens overeenkomst en/of na mededeling aan de opdrachtgever ter beschikking staan van de Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen, tot en met de overeengekomen beëindigingdatum c.q. de datum waarop de goederen zijn afgemeld of teruggehaald c.q. in goede staat zijn terugbezorgd.

4.4 Prijzen en tarieven zijn exclusief van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder bijvoorbeeld belastingverhogingen,accijnzen, boeten en bijkomende kosten vanwege politiebegeleiding en dergelijke – tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.5 Levering vindt plaats ‘’áf depot’’ vanSteigerbouw Midden Brabant door overhandiging van de goederen dan wel door plaatsing ervan of door het voorrijden van het transportmiddel waarmee de goederen worden vervoerd naar de plaats van bestemming als opgegeven door de Opdrachtgever, De opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de plaats van bestemming voor een normaal transportmiddel goed toegankelijk is en dat de benodigde vergunningen voor handen zijn.

4.6 Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de verhuurperiode en de berekening van de huurprijs – tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.7 Bij transport naar de plaats van bestemming en levering reizen de goederen voor rekening en risico van de transporteur. Is de plaats van bestemming niet goed te bereiken of te berijden, dan komen de daarmee in verband houdende kosten, zoals vertraging, niet kunnen uitvoeren- van de opdracht etc. voor rekening etc. van de opdrachtgever.

4.8 De goederen staan voor rekening en risico van de opdrachtgever op de werklocatie. Alle kosten in verband met eventuele schade, diefstal en/of reparatie van het gehuurde, waaronder kosten van extra transport, alsmede alle kosten in verband met stilstand der werkzaamheden of vervanging het gehuurde komen voor rekening van de opdrachtgever.

5 Betalingen

5.1 Alle betalingen dienen contant, of via pin of binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum*) zonder enige verrekening uit welke hoofde dan ook , kosteloos te worden voldaan op bankrekeningnummer van Steigerbouw Midden Brabant door bijschrijving, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. *) Wat is overeengekomen in de opdracht.

5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn als genoemd in 5.1 volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim door de enkele overschrijding van de genoemde periode.

5.3 Zodra de opdrachtgever ten aanzien van zijn betalingsverplichting in gebreke is , is hij gehouden de wettelijke rente- een gedeelte van een maand als een maand gerekend over het totale opeisbare bedrag aan Steigerbouw Midden Brabant te betalen. Daarenboven komen alle schaden en kosten in verband met te nemen incassomaatregelen voor rekening van de betrokken Opdrachtgever, zowel betreffende interne kosten, buitengerechtelijke kosten met een minimum van 10% van het opeisbare bedrag.

5.4 Steigerbouw Midden Brabant is gerechtigd welke zij uit welke hoofde dan ook, jegens Opdrachtgever op zich heeft genomen, op te schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering hoe ook genaamd, jegens Steigerbouw Midden Brabant niet nakomt, Indien de Opdrachtgever meer dan dertig dagen in verzuim is, behoudt Steigerbouw Midden Brabant zich het recht voor iedere overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding ter zake, onverminderd het recht van Steigerbouw Midden Brabant op volledige schadevergoeding door de opdrachtgever.

6 Beëindiging overeenkomst

6.1 Steigerbouw Midden Brabant behoudt na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomt voor de opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op vergoeding van schade aan goederen c.q. vermissing hiervan.

6.2 Steigerbouw Midden Brabant behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te beëindigen indien: – Het personeel van Steigerbouw Midden Brabant dan wel hulppersonen welke de uitvoering van de opdracht volgens overeenkomst opgedragen hebben gekregen. (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen; – Bij de uitvoering van de opdracht de weersomstandigheden, met name de windsnelheid, van dien aard is dat het voortzetten hiervan niet verantwoord is.

6.3 Indien opschorting dan wel beëindiging van de overeenkomst niet aan de orde is op grond van een niet aan Steigerbouw Midden Brabant te wijten oorzaak, dan is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen tarief te betalen gedurende de periode van opschorting.

7 Reclames

7.1 Onder reclames worden verstaan alle klachten van de Opdrachtgever ten aanzien van (de uitvoering) van de opdracht.

7.2 Reclames dienen schriftelijk en duidelijk gemotiveerd binnen 3 dagen na constatering van de uitvoering van de opdracht te zijn ingediend.

8 Verzekeringen en schade

8.1 De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur afgegeven en genomen goederen vanaf het tijdstip van aflevering tot de terugkeer der goederen in het depot van Steigerbouw Midden Brabant of van de werklocatie heeft opgehaald.

8.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de goederen onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. Evenmin is het de Opdrachtgever toegestaan om zonder de uitdrukkelijke toestemming van Steigerbouw Midden Brabant de goederen van de aangegeven werklocatie te verwijderen of te doen verwijderen met het oogmerk deze op een andere plaats/locatie op te stellen of te doen stellen.

8.3 De Opdrachtnemer is niet gerechtigd om wijzigingen van en of in het steiger aan te brengen- te demonteren – te verplaatsen en of te monteren.

8.4 Bij windkracht van 4 Beaufort en hoger dienen de zeilen, gaas, regenkappen en/of reclamedoeken verwijderd of opgerold te zijn, dit is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij sneeuwval en of hagel dient u de loopplanken schoon te vegen de kapconstructies schoon te houden. Wanneer er veel sneeuw en/of hagel wordt verwacht dan dient het zeil van de kapconstructie verwijderd te worden/ of opgerold te worden. Bij regen dienen de regenkappen schoon gemaakt te worden. Deze kunnen met water vol lopen.

Eventuele schade en/of persoonlijk letsel zijn voor uw eigen rekening. Of uw medewerkers nog veilig kunnen werken op de steigers is uw verantwoordelijkheid met inachtneming van de wettelijke regelgeving voor werken met klimmaterialen.

8.5 De Opdrachtgever verplicht zich als een goed huisvader voor de goederen zorg te dragen, hij is verplicht de goederen tegen vervangingswaarde te verzekeren ter zake van alle schades, risico, vermissing en diefstal. De Opdrachtgever is verplicht alle tijdens de huurperiode ontstane schade, vermissing en diefstal, veroorzaakt door wat voor reden dan ook, tegen vervangingswaarde te vergoeden, normale slijtage uitgezonderd.

8.6 De Opdrachtgever is verplicht bij iedere retourzending van goederen aan Steigerbouw Midden Brabant, om welke reden dan ook Steigerbouw Midden Brabant ten minste 3 (drie) dagen van te voren daarvan te verwittigen.

8.7 Gedurende de huurperiode is de opdrachtgever verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade voortvloeiende uit het niet in acht nemen van de voorschriften. Opdrachtnemers is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door opzet, schuld en nalatigheid van
degenen van wie hij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst dezen ook staan.

8.8 Nadat Steigerbouw Midden Brabant het gehuurde aan haar adres heeft terugontvangen, of van de werklocatie heeft opgehaald behoud zij zich het recht voor om binnen een redelijke bij de Opdrachtgever te reclameren dat het door opdrachtgever gehuurde materiaal niet in goede staat is terug ontvangen. De opdrachtgever is dan aansprakelijk voor de binnen deze termijn geconstateerde schade.